گارگاه1- سخت افزار
    كارگاه2 و 3- ویندوز XP
      كارگاه4 و 5- اینترنت
        كارگاه6 ، 7 و 8- واژه پرداز Word
        كارگاه 9 و 10- صفحه گسترده Excel
      كارگاه11 تا 15- ویژوال بیسیک
    كارگاه16- ارائه مطلب PowerPoint
  كارگاه17- نصب یک نرم افزار در ویندوز XP
كارگاه18- برنامه های کمکی ( Utilities)
طراحی شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی