به دنبال درخواست گروه درسی رایانه ی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی، مجوز برگزاری دروه ویژوال بیسیک برای آموزش دبیران رایانه سال سوم ریاضی فیزیک از طرف دفتر آموزش و ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم صادر شد.
  متن درخواست و مجوز صادر شده به شرح زیر است:
  
8/7/86  
 
back
طراحی شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی