ضوابط استفاده از کارگاه رايانه براي بيش از 15 نفر

  طبق درخواست سرگروه هاي رايانه استان هاي کشور در گردهمايي سرگروه هاي رايانه در دبيرحانه کشوري رايانه (تبريز) بدين وسيله بند 1، بخشنامه ي ضوابط پست هاي سازماني مربوط به دبيرستان هاي نظام جديد متوسطه ، جهت اطلاع ارائه مي شود.
  بند 1 : در دبيرستان ها به ازاي هر 15 نفر ساعت آموزش کارگاهي و يا دروس رسم فني ، هنر و يا دروسي که از طريق دفتر برنامه ريزي ذيربط عملي اعلام مي شود، يک ساعت هنر آموز ، دبير يا مربي در نظر گرفته مي شود.

شماره بخش نامه :  196/752/100
 24/9/74
  
  

 

طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي