اگر Acrobat Reader برای باز کردن فایل های PDF ندارید از قسمت Acrobat Reader Downloadرا نصب نمایید. نصب Acrobat Reader7
  راهنمای برنامه آموزش ICT (دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه)
فهرست راهنمای برنامه آموزش ICT ، نام اعضای شورای برنامه ریزی ICT، مقدمه، بخش 1: تاثیرات استفاده از ICT در دانش آموزان، تبیین رویکرد آموزش ICT ، معرفی راهنما، اهداف كلی آموزش ICT
  Download pdfRightclick -> Save target as ...
اهداف كلي آموزش ICT در دوره ي ابتدايي، اهداف كلي آموزش ICT در دوره ي راهنمايي، اهداف كلي آموزش ICT در دوره ي متوسطه،رويكردهاي آموزشي برنامه، شيوه هاي پيشنهادي براي اجراي آموزش ICT ،ابزارهاي مورد نياز در آموزش ICT ،سازمان دهي محتوا ، نحوه ي ارزش گذاري گواهي نامه ي ICT در هر دوره، گواهي نامه، صلاحيت هاي حرفه اي معلم در ارتباط با ICT
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
ادامه ی صلاحيت هاي حرفه اي معلم در ارتباط با ICT ،جدول اهداف ورئوس محتوا مربوط به دوره ي توانايي هاي عمومي كاربري رايانه براي معلمان و مديران، جدول اهداف و رئوس محتوا مربوط به دوره ي توانايي هاي نيمه تخصصي كاربري رايانه براي معلمان و مديران ،جدول اهداف و رئوس محتوا مربوط به دوره ي توانايي هاي تخصصي كاربري رايانه براي معلمان و مديران
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
بخش 2 : دوره ي ابتدايي :مقدمه، اهداف جزئي دوره ي ابتدايي، جدول اهداف و رئوس محتواي آموزش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در دوره ي ابتدايي، نمونه فعاليت هاي پيشنهادي " استفاده از رايانه در آموزش ساير دروس" ، ارزش يابي فرايند يادگيري ICT در دوره ي ابتدايي
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
بخش 3 : راهنمايي :مقدمه ، اهداف جزئي دوره راهنمايي ، جدول اهداف و رئوس محتواي آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره ي راهنمايي« پايه ي اول » ، جدول اهداف و رئوس محتواي آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره ي راهنمايي« پايه ي دوم » ، جدول اهداف و رئوس محتواي آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره ي راهنمايي« پايه ي سوم »
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
نمونه فعاليت هاي پيشنهادي " استفاده از رايانه در آموزش ساير دروس" فعالیت 1 و 2
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
نمونه فعاليت هاي پيشنهادي " استفاده از رايانه در آموزش ساير دروس" فعالیت 3، ارزش يابي فرآيند يادگيري ICT در دوره ي راهنمايي ، ارزش يابي از دانش آموزاني که مهارت هاي مطرح شده را خارج از مدرسه کسب کرده اند
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
ادامه ارزش يابي از دانش آموزاني که مهارت هاي مطرح شده را خارج از مدرسه کسب کرده اند
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
بخش 4 : متوسطه: مقدمه ، اهداف جزئي دوره ي متوسطه، جدول اهداف ورئوس محتواي آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره ي متوسطه« پايه ي اول »، جدول اهداف ورئوس محتواي آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره ي متوسطه« پايه ي دوم » 86، نمونه فعاليت هاي پيشنهادي " استفاده از رايانه در آموزش ساير دروس"
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
ارزش يابي فرآيند يادگيري ICT در دوره ي متوسطه ، ارزش يابي از دانش آموزاني که مهارت هاي مطرح شده را خارج از مدرسه کسب کرده اند
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
بخش 5 : ضمائم :ضميمه 1 - خريد دستگاه هاي رايانه، ضميمه 2 - همكاري نهادهاي مختلف با آموزش و پرورش در امر آموزش ICT
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
ضميمه 3 : استاندارد فضاي آموزشي (آزمایشگاه 1)
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
استاندارد فضاي آموزشي (آزمایشگاه 2 و 3)
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
منابع
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
 
  آموزش ICT دوره ی ابتدایی به زبان انگلیسی
فهرست راهنمای برنامه آموزش ICT ابتدایی (انگلیسی) (up to page 25)
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
فهرست راهنمای برنامه آموزش ICT ابتدایی (انگلیسی) (page 26 to 48)
  Download pdf Rightclick -> Save target as ...
طراحی شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی