سرويس صفحه كليد

برگرفته از مقاله رايانه خبر شماره 27

  چقدر از صفحه كليد خودتان راضي هستيد؟آيا تمامي كليدها به درستي کار مي‌کند ؟ همانطور كه مي دانيد کافيست يکي از كليدها کار نکند، در اين صورت ديگر صفحه کليد شما مورد اطمينان نيست و به زودي به کليدي که کار نمي‌کند نياز پيدا خواهيد کرد. در اين مقاله سعي مي‌کنيم مرحله به مرحله سرويس صفحه كليد را آموزش دهيم.

  مراحل سرويس

   ابتدا رايانه را خاموش کنيد. سپس صفحه كليد را از رايانه جدا کنيد و آن را به پشت برگردانيد. مطابق شکل1 تمامي ‌پيچ‌ها را باز کنيد. سعي کنيد در کنار دستتان ظرفي باشد که پيچ‌ها را درون آن بيندازيد تا گم نشوند.

شکل 1
برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

   سپس قاب روي صفحه كليد را به آرامي و دقت ‌برداريد و مراقب باشيد تا کليد‌ها از روي قاب جابجا نشوند بيشتر صفحه كليد ها بعد از باز کردن پيچ‌هايشان بوسيله خارهايي چفت هستند، اين خارها در کنار صفحه كليد وجود دارد، سعي کنيد آنها را به آرامي ‌باز کنيد تا دو سطح صفحه كليد آزاد شود، اين کار را به دقت انجام دهيد تا اين خارها نشکنند. به شکل 2 دقت کنيد .

شکل 2
برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

   سپس قاب محافظ صفحه کليد را مطابق شکل 3 باز نماييد. دقت کنيد معمولا اين قاب توسط پيچ‌هايي به بدنه متصل است. بعد از باز کردن پيچ‌ها امکان دارد باز هم قاب باز نشود. در بعضي از صفحه كليد ‌ها علاوه بر پيچ، چفت‌هاي پلاستيکي نيز وجود دارند که مانع از باز شدن صفحه محافظ مي‌شوند آنها را با دقت آزاد کنيد.در صفحه كليد مورد اشاره، صفحه محافظ را بعد از باز کردن پيچ‌ها بايد به سمت پايين بکشيد تا خار‌هاي آن آزاد شوند.

شکل 3
برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

   اکنون ‌پنبه‌اي را به الکل سفيد آغشته کرده و دو سطح مدار صفحه کليد را مطابق شکل 4 به آرامي ‌تميز کنيد بسيار احتياط کنيد تا به مدار‌ها آسيب نرسانيد. بعد از تميز کردن، برد مربوطه را با پنبه خشک ‌تميز کنيد تا اگر جرمي به جا مانده از بين برود و باعث قطع ارتباط دو سطح مدار نشود.

شکل 4
برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

  توجه داشته باشيد در بعضي موارد بعد از تميز کردن مدار باز هم مشکل کماکان باقي مي‌ماند.در اکثر اين موارد اتصال مدار قطع شده است، اين امر بيشتر زماني اتفاق مي‌افتد که مايعات داخل صفحه كليد ريخته شده باشد.

   اکنون پا را ، کمي ‌فراتر مي‌گذاريم و در صورتي که محل قطع اتصال ديده نشود با يک اُهم متر مطابق شکل 5 مدار قطع شده را پيدا مي‌کنيم. اُهم متر را بر روي حالت اتصال کوتاه قرار دهيد.در اين حالت در صورتي که هر دو سر اُهم متر را به هم بزنيد بوق اتصال کوتاه شنيده مي‌شود. ابتدا يک سر اُهم متر را به مدار کليد قطع شده بزنيد و با سر ديگر آن مدار را تا انتها دنبال کنيد در صورتيکه در هر کجا بوق اتصال شنيده نشدآن قسمت از مدار قطع شده است.

  در بازار الکترونيک ، ماژيک‌هايي وجود دارند (خيلي شبيه به خودکار غلط گير) که قادرند اينگونه قطع شدگي‌ها را ترميم کنند. با استفاده از آنها اتصال بين دونقطه را بر قرار کنيد. براي اطمينان مجددا با اُهم متر برقراري اتصال را بررسي کنيد.

  (در صورت نداشتن ماژيک فوق از يک رشته سيم نازک جهت بر قرار کردن اتصال بين دو نقطه قطع شده استفاده کنيد. به وسيله چسب نواري ، دو سر سيم را به ابتدا و انتهاي محل قطع شدگي متصل کنيد.)

شکل 5
برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

  در انتها کليد‌ها و قاب بدنه صفحه كليد را تميز کنيد، دقت داشته باشيدکه قاب وکليد‌ها کاملا خشک شده باشند.در صورتي که کمي‌آب داخل کليدها يا بدنه باقي بماند باعث از بين رفتن مدار صفحه كليد مي‌شود.

  اکنون صفحه كليد را به دقت بسته و عملكرد آن را بررسي کنيد.

  منبع:
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي