آشنایی با اجزای مادربورد

 

 

براي استفاده از نرم افزار اشاره گر موس را بروي قسمت هاي مختلف برد اصلي برده و هنگامي که تبديل به دست شد روي آن کليک کنيد. صفحه اي باز مي شود و توضيحات کاملي در مورد آن قسمت انتخاب شده ارائه مي دهد. در انتها هر صفحه با کليک بر روي دکمه Back به صفحه اصلي برنامه باز مي گرديد.

راهنماي سيستم
COM A/COM B/LPT
Audio
USB/LAN Port
PS/2 Port
USB-Port
CD-IN Connector
PCI5 PCI4 PCI3 PCI2
PCI1
AGP Slot
CPU SLOT
Dual BIOS
Battery
DDR1
DDR2
ICH5 chip
Clear CMOS CPU FAN
DDR3
DDR4
IDE2 Connector
SATA Connector ATX Power Connector
Floppy Connector
IDE1 Connector
System FAN
Power FAN
CPU BIOS

 
 
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي