آيا رايانه ما رابه مقصد مي رساند?

مصاحبه با : دکتر خسرو باقري استاد دانشگاه تهران، تابستان 1392، دانشگاه مالايا در مالزي

  

 مدرسة فردا  دکتر باقري
 نقش رايانه در تعليم وتربيت چيست؟  اين تصور که اگر رايانه بگذاريم و دانش آموز با آن مرتبط شود کار تمام است درست نيست چون چنين ذاتي در رايانه وجود ندارد.
 آيا رايانه ما را به مقصد مي رساند؟  لحظات خوديادگيري وجود دارد، اما فقط لحظه است و بايد در روندي تعاملي ديده شود. دانش امري شبک هاي است، شخصي نيست.
 آيا يادگيري نم يتواند امري فردي باشد؟  قرار دادن رايانه در بستر نظري ههاي يادگيري کار پيچيد هاي است. ابزارها که عوض شوند، روي نظري هها هم اثر مي گذارند.
 امروزه يادگرفتن و يادگيري پررنگ شده و آموزش جنبة مشاوره اي پيدا کرده است. معلم ديگر داناي کل در صحنه نيست.  يادگيري ) learning ( آن قدر باز نمي شود که آموزش ) teaching ( را کنار بزند.

  از نظر شما رايانه چه نقشي در تعليم و تربيت دارد؟

  رايانه ابزار است و براساس خدماتي که ارائه مي دهد بايد تعريف شود. اهداف تعليم و تربيت بايد اين خدمات را روشن کند. محور تعليم و تربيت دانش آموز است. اگر گمان کنيم که با گذاشتن رايانه در مقابل دانش آموز، او وارد دنياي جديدي مي شود و به اين ترتيب اهداف تعليم و تربيت تحقق مي يابد، اينگونه نيست.

  ‏اينکه وقتي دانش آموز با اين دستگاه ارتباط برقرار مي کند و مطلبي را ياد مي گيرد، يادگيري چه فرايندي را طي مي کند، سؤال متخصصان است اما مسلم است که خود وسيله به صورت ذاتي اين کار را نمي کند.

  اين مقاله به صورت گفتگو (پرسش و پاسخ) است. پرسش هايي در مورد

   آيا اين ابزارها هويت جديدي اتخاذ نمي کنند؟ مثلاً کودکاني که از تلفن همراه استفاده مي کنند، از ديد والدين خارج مي شوند يا استفادة زياد از اينترنت، کم کم تمرکز لازم براي خواندن مطالب جدي را کاهش ميدهد.

   موضوع اولين نسل لوح هاي فشردة آموزشي، فيلمبرداري از تدريس يک معلم بود. اين لوح ها در اختيار همگان قرار مي گرفت و به اين ترتيب، معلم در دسترس همه بود.

  ‏ يکي از اهدافي که براي مدرسة هوشمند ذکر شده، «يادگيري خودياب 2» است که در آن شايد فرد چندان هم به معلم نياز نداشته باشد. در صنعت دائماً تغيير و تحول روي مي دهد و افرادي که در اين حوزه هستند، بايد قابليت «يادگيري مادام العمر 3» را داشته باشند تا با اين شرايط دائماً در حال تحول سازگار شوند. آيا يادگيري نمي تواند امري فردي باشد؟

   ...

  مقاله فوق به صورت PDF است که مي توانيد فايل فوق را با کليک بر روي عکس زير دانلود نماييد.

  مقاله آيا رايانه ما رابه مقصد مي رساند?

  منبع :مجله رشد فردا، آبان 92

   23 دي 1392
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي